Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej („Informacja”) została sporządzona za rok podatkowy 2021 przez keeeper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Bydgoszczy (85-810), przy ul. Mokrej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012382, NIP: 5540236045 („Spółka”).

Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości Informacji wynika z art. 27c Ustawy CIT1.

2. STRATEGIA PODATKOWA REALIZOWANA PRZEZ SPÓŁKĘ

Spółka należy do Grupy keeeper („Grupa”).

Misją Grupy jest poprawa jakości życia. Za czterema „e” w nazwie kryją się wartości marki keeeper – ecological (ekologiczne), efficient (wydajne), essential (niezbędne) – enjoy living (ciesz się życiem!).

Z kolei celem Grupy jest wspieranie zrównoważonego stylu życia, dzięki trwałym i funkcjonalnym produktom, które wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Powyższa misja oraz cel Grupy realizowane są w praktyce działalności Spółki, zwłaszcza w ramach jej głównych celów, którymi są m. in.:

 1. osiąganie długotrwałego zadowolenia klientów poprzez spełnianie ich potrzeb, oczekiwań i wymagań;
 2. zapewnienie stałego rozwoju Spółki;
 3. ciągłe doskonalenie procesów, operacji i działań;
 4. systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu do aktualnych potrzeb Spółki;
 5. nieustanny rozwój kultury organizacyjnej Spółki.

Powyższe elementy kształtują indywidualne podejście Spółki do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków z tym związanych.

Indywidualne podejście, o którym mowa powyżej, kształtuje zasady, którymi Spółka kieruje się w ramach zarządzania obowiązkami oraz zarządzania funkcją podatkową.

Stanowią one – wraz z tymi działaniami – strategię podatkową Spółki, którą Spółka realizowała w roku 2021. Skodyfikowany dokument „Strategii Podatkowej” (obejmujący to podejście) został przyjęty przez Spółkę w roku 2022.

W ramach zasad w zakresie podatków Spółka dąży do:

 1. płacenia zobowiązań podatkowych w sposób zgodny i w terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 2. przejawiania wymaganej przepisami prawa staranności w procesie: dokonywania transakcji czy uczestniczenia w innych zdarzeniach gospodarczych, księgowania, deklarowania i płacenia podatków oraz wypełniania innych obowiązków z tym związanych;
 3. unikania ryzyk podatkowych, w szczególności transakcji czy zdarzeń, które nie posiadają adekwatnej treści biznesowej lub dążą do naruszenia przepisów prawa podatkowego czy uzyskania korzyści podatkowych sprzecznych z przedmiotem lub celem tych przepisów;
 4. budowania relacji z organami podatkowymi, opartych na przejrzystości i dążeniu do wzajemnego zrozumienia;
 5. uczynienia zadość wymogom w zakresie transparentności podatkowej – w szczególności w zakresie publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej w danym roku.

Spółka uznaje takie podejście nie tylko jako emanację misji czy celów Grupy (w tym Spółki), lecz także jako element swojej społecznej odpowiedzialności i należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje, wykorzystując jego zasoby.

3. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE

Poniżej Spółka przedstawia informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Procesy i procedury w zakreślonym zakresie służą Spółce do należytego zarządzania funkcją podatkową, w szczególności w zakresie alokacji obowiązków pomiędzy poszczególne osoby. Zostały one wykształcone w toku wieloletniej działalności Spółki.

W roku podatkowym 2021 w Spółce funkcjonowały w szczególności następujące procesy i procedury związane z kwestiami podatkowymi:

 1. „Polityka Rachunkowości” Spółki;
 2. „Regulamin Organizacyjny” Spółki (w szczególności w zakresie procesu nadzoru);
 3. procedura „Wybór i ocena dostawców”;
 4. proces obiegu dokumentów;
 5. dochowanie „należytej staranności” w zakresie podatku „u źródła”;
 6. dochowanie „należytej staranności” w zakresie podatku VAT;
 7. weryfikacja zdarzeń odnośnie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
 8. wyjaśnianie wątpliwości w sprawach z zakresu prawa podatkowego.

W roku podatkowy 2021 część z tych procesów nie była skodyfikowana – w formie pisemnych procedur skodyfikowano w roku 2022 procesy w zakresie: dochowania „należytej staranności” w zakresie podatku „u źródła”, dochowania „należytej staranności” w zakresie podatku VAT, realizacji obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz wyjaśniania wątpliwości w sprawach z zakresu prawa podatkowego.

Projektowanie, wprowadzanie w życie oraz modyfikowanie procesów i procedur podatkowych, w tym dbałość o należytą alokację zadań i odpowiedzialności wśród pracowników Spółki, jest przy tym elementem zarządzania obowiązkami podatkowymi oraz obowiązkami z nimi związanymi, za które odpowiada Zarząd Spółki.

4. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

W roku podatkowym 2021 Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (Program Współdziałania czy uprzednie porozumienia cenowe).

Tym niemniej, w ramach wynikających ze „Strategii Podatkowej” zasad w zakresie podatków Spółka dąży do budowania relacji z organami podatkowymi, opartych na przejrzystości i dążeniu do wzajemnego zrozumienia.

Spółka należycie realizuje również wszelkie inne obowiązki obejmujące kwestie kontaktów z organami podatkowymi, w tym udzielanie im wyjaśnień czy informacji.

5. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH W POLSCE, W TYM W ZAKRESIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

W ramach zarządzania funkcją podatkową Spółka na bieżąco realizuje ciążące na niej obowiązki podatkowe oraz obowiązki z nimi związane, w szczególności w roli podatnika lub płatnika podatków.

W ramach tych obowiązków Spółka, w szczególności: gromadzi odpowiednią dokumentację źródłową, prowadzi wymagane prawem ewidencje, rejestry czy księgi, składa deklaracje i informacje, a także przygotowuje innego rodzaju dokumentację wymaganą przez przepisy prawa.

Spółka dokłada również wszelkiej staranności, aby należycie obliczać podstawę opodatkowania i wynikające z podatku należnego zobowiązanie podatkowe, jak również regulować je w wymaganych terminach.

W roku podatkowym 2021 Spółka pełniła rolę podatnika w zakresie następujących podatków:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. podatku od towarów i usług;
 3. podatku od nieruchomości
 4. podatku od czynności cywilnoprawnych.

W roku podatkowym 2021 Spółka pełniła rolę płatnika w zakresie następujących podatków:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników i pozostałego personelu;
 2. podatku dochodowego od osób prawnych – zryczałtowanego podatku „u źródła”.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jakiejkolwiek informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

6. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Spółka w roku podatkowym 2021 dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. Transakcje dokonywane były ze spółką keeeper GmbH. Powiązania między podmiotami mają charakter kapitałowy. Transakcje obejmowały sprzedaż wyrobów gotowych, refakturę kosztów (m.in. licencji, transportu), zakup materiałów i towarów, dzierżawę form wtryskowych oraz maszyn, wsparcie administracyjne oraz odsetki od pożyczek.

7. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE

W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała, ani też nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT).

Przez działania restrukturyzacyjne Spółka rozumie działania takie jak:

 1. połączenia, podziały lub przekształcenia spółek prawa handlowego;
 2. likwidacje spółek prawa handlowego;
 3. wnoszenie do spółek prawa handlowego wkładów w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 4. wymiana udziałów;
 5. przeniesienie istotnych ekonomicznie funkcji, ryzyk lub aktywów.

8. WNIOSKI O WYDANIE INTERPRETACJI LUB INFORMACJI

W roku podatkowym 2021 Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie:

 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej ;
 2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej3;
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT4;
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym5.

W ramach swojej działalności, związanej z zarządzaniem funkcją podatkową, w Spółce funkcjonuje proces rozstrzygania wątpliwości w sprawach z zakresu prawa podatkowego. Jednym z działań w ramach tego procesu może być występowanie z wnioskami o wydanie powyższych interpretacji lub informacji.

9. DOKONYWANIE ROZLICZEŃ NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W ramach wynikających ze „Strategii Podatkowej” zasad w zakresie podatków Spółka dąży do unikania ryzyk podatkowych, stąd też Spółka nie dąży do dokonywania rozliczeń podatkowych na takich terytoriach lub w takich krajach.


 

1 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021, poz. 1800, ze zm.);
2 keeeper GmbH posiada swoją siedzibę oraz rezydencję podatkową na terytorium Niemiec;
3 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021, poz. 1540, ze zm.);
4 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022, poz. 931, ze zm.);
5 ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022, poz. 143, ze zm.).