warunki-sprzedazy-i-dostaw/PL

OWSiD

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

 1. W ramach naszych dostaw i usług obowiązują nas wyłącznie poniżej wymienione ogólne warunki sprzedaży i dostaw. Dotyczą one również w przyszłości zawieranych umów, również wtedy, gdy nie są ponownie ustalane. Najpóźniej w momencie odbioru towaru lub usług warunki te są uznane. Przeciwstawne warunki nie są ważne nawet wtedy, gdy nie wyraziliśmy wobec nich wyraźnego sprzeciwu. Od naszych ogólnych warunków odbiegające lub uzupełniające umowy są wiążące tylko wtedy, gdy zaakceptowaliśmy je w formie pisemnej. Jeżeli jedna z regulacji naszych ogólnych warunków lub regulacja w ramach dalszych umów w chwili wejścia ich w życie lub po wejściu ich w życie okaże się nieważna, nie dotyczy to żadnej innej regulacji i żadnego innego uzgodnienia.
 2. Wszelkie oferty są niewiążące. Umowa jest zawarta dopiero w momencie udzielenia przez nas pisemnego potwierdzenia. Wystarczy podpis „faksymilowy”.
 3. Nasze ceny wyznaczane są za sztukę, za metr lub inną jednostkę, bez opakowania, transportu, zabezpieczenia itd. od siedziby w Bydgoszczy lub składu dystrybucyjnego oraz w przypadku dostaw na wagon naszego zakładu, jeśli nic innego nie zostało uzgodnione. Jeżeli w okresie między zawarciem umowy a dostawą podwyższyliśmy lub obniżyliśmy nasze ceny, wiążąca jest ta cena, która była ważna w dniu dostawy. Zlecenia, dla których nie zostały wyraźnie uzgodnione stałe ceny, zostaną obliczone po cenach i rabatach, które były ważne w dniu dostawy.
 4. Jeśli nie zostało wyraźnie uzgodnione nic innego, obowiązują następujące tolerancje: szerokość lub średnica ± 2,5 % grubość ścian ± 10 % długość ± 2 mm waga ± 5 %. Przyjęte w handlu rozbieżności w wyborze, wadze, pomiarach lub kolorach w żadnym wypadku nie upoważniają do reklamacji dostawy.
  Odpowiedzialność za stabilność formy w przypadku tworzyw sztucznych jest wykluczona. W przypadku części ekskluzywnych dopuszczalny dla nas jest ilościowy nadmiar lub niedobór dostaw o wysokości 15%.
 5. Zamawiający jest upoważniony do przeniesienia praw wynikających z zawartej z nami umowy na stronę trzecią bez naszego pisemnego zezwolenia.
 6. Na życzenie towar dostarczony będzie w opakowaniu, które należy dokładnie ustalić. Opakowanie dostarczone i obliczone zostanie po cenie kosztów własnych i nie zostanie anulowane.
  Jeśli ze względu na niektóre profile tworzyw sztucznych opakowanie towaru w specjalny sposób będzie się nam wydawało konieczne, wtedy wyznaczenie ceny takiego opakowania zostanie wykonane również po cenie kosztów własnych. W przypadku przesyłki zwrotnej franko fracht w stanie zdatnym do użytku w ciągu jednego miesiąca po dostawie, rekompensujemy dwie trzecie obliczonej kwoty. Kartonów i opakowań wewnętrznych w żadnym wypadku nie akceptujemy.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przekroczenia terminów dostawy do sześciu tygodni. W przypadku opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej termin dostawy odpowiednio się przedłuża. Dotyczy to także przypadków interwencji władz, niedoborów energii i surowców, strajków, lokautów i innych nieprzewidywalnych problemów dostawy. W takich przypadkach jesteśmy upoważnieni do wycofania się z umowy, przy czym zamawiający nie ma prawa do odszkodowania.
 8. Towar toczy się zawsze – także wtedy, gdy dostawa następuje franko fracht – na odpowiedzialność odbiorcy. Reguła ta obowiązuje również wtedy, gdy dostawa następuje za pomocą pojazdów należących do nas. W przypadku braku instrukcji klienta przesyłka odbywa się według naszych kryteriów. W przypadku zguby, pomyłki lub uszkodzeń bierzemy na nas odpowiedzialność tylko w razie poważnego uchybienia przez nasz personel kadry kierowniczej. Nie jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody. Pośrednie szkody nie zostaną przez nas zrekompensowane.
 9. Mamy prawo do odstąpienia od wszystkich umów po wygaśnięciu terminu odbioru i bez terminu dodatkowego. Jeśli zostały uzgodnione dostawy częściowe, zlecenia muszą nastąpić tak punktualnie i w możliwie równomiernych ilościach i przedziałach czasowych, aby prawidłowy proces produkcyjny i dostawa były możliwe do wykonania w przeznaczonym terminie.
 10. O usterkach należy bezzwłocznie powiadomić nas drogą pisemną. Powiadomienie o usterkach musi zostać nam doręczone najpóźniej tydzień po odbiorze towaru. Usterki, których nie można było odkryć w tym okresie nawet w wypadku starannej kontroli otrzymanego towaru, muszą bezzwłocznie zostać zgłoszone pisemnie od razu po ich odkryciu, a najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po odbiorze towaru. Reklamacje objęte gwarancją są ograniczone przez prawo do naprawy lub dostawy zastępczej naszego dobrowolnego wyboru. Jesteśmy także upoważnieni do zapisania kwoty rachunku na dobro rachunku odbiorcy i do odstąpienia od umowy. Jeśli usługa naprawcza (naprawa lub wymiana) jest również niedostateczna, zamawiający ma prawo żądać odwołania umowy (przemienienie) lub obniżenia ceny kupnej (redukcji). Z faktu wadliwej dostawy częściowej nie wynikają żadne prawa co do pozostałej ilości dostawy. Dalej idące roszczenia zamawiającego, szczególnie roszczenia o odszkodowanie łącznie utraconego zysku lub o inne szkody majątkowe zamawiającego są wykluczone.
 11. Prawne i umowne roszczenia o odszkodowanie zamawiającego, które wyniknęły ze zwykłego zaniedbania przez naszych współpracowników i przedstawicieli są wykluczone, chyba że dotyczą istotnych obowiązków zapisanych w umowie. Jeśli istotne umownie obowiązki zostały naruszone poprzez niedbalstwo, nasza odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej szkody. Roszczenia o odszkodowanie zamawiającego z powodu opóźnienia lub nie wykonywalności są ograniczone w wysokości do ceny kupnej co do z opóźnieniem dostarczonej lub brakującej części dostawy. W przypadku rażącego niedbalstwa nasza odpowiedzialność sprowadza się do usunięcia bezpośredniej szkody (wymiany). Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia ze swoim klientem ograniczenia odpowiedzialności i w tym sensie zwalnia nas z niej wobec swojego klienta.
  Odpowiedzialność obiektywna za szkody zdrowotne i uszkodzenia ciała oraz szkody prywatnie używanych przedmiotów zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkty wadliwe zostaje nienaruszona przez zwolnienia z odpowiedzialności lub ograniczenia jej.
 12. Kalkulacja dokonana zostanie w euro (EUR). Termin płatności naszej faktury wynosi 30 dni od daty jej wystawienia netto w gotówce. W przypadku przekroczenia terminu płatności obliczone zostaną odsetki za zwłokę o wysokości odpowiednich stóp procentowych prywatnych banków wraz z bankową prowizją niepokrytych kredytów. Czeki i weksle przyjmujemy – pod warunkiem realizacji – na poczet zapłaty tylko w przypadku wyraźnego uzgodnienia. Wszelkimi dyskontami i innymi wydatkami wynikającymi z transakcji czekowych lub z transakcji z wekslami zostanie obciążony zamawiający. W przypadku weksli lokalizacji alternatywnych nie ponosimy odpowiedzialności za punktualną prezentację. Czeki i weksle są postrzegane jako wyrównanie faktury dopiero po realizacji.
 13. W przypadku nie wywiązania się z warunków płatności lub w przypadku okoliczności, które mogłyby zmniejszyć zdolność kredytową zamawiającego, mamy prawo żądać niezwłocznego wyrównania faktury. Ponadto jesteśmy upoważnieni do żądania zapłaty z góry w związku z jeszcze niewykonanymi dostawami oraz – po udzieleniu odpowiedniej prolongaty – odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania z powodu niewykonania, a także zabronić zamawiającemu odsprzedaży towaru i wydania jeszcze niezapłaconego towaru na koszt zamawiającego. Mamy też prawo żądać wydania towaru przed upływem wyznaczonego terminu dodatkowego. Odnosi się to także do weksli i czeków, niezależnie od tego, czy upadłość majątkowa lub niekorzystna informacja dotyczy zamawiającego lub akceptującego weksle.
 14. Zamawiający ma prawo do wyrównania naszych wierzytelności tylko w przypadku uznanej lub prawomocnej wierzytelności. Wobec wszystkich naszych roszczeń zastosowanie prawa odmowy spełnienia świadczenia według §§ 273, 320 BGB jest wykluczone, o ile nie nastąpiło poważne naruszenie warunków umowy z naszej strony.
 15. Dostarczone przedmioty pozostają naszą własnością do chwili całkowitego wyrównania wszystkich istniejących roszczeń wobec zamawiającego, nawet jeśli cena kupna za szczególnie wyznaczone wierzytelności została już zapłacona. W przypadku bieżącej faktury obowiązuje zastrzeżona własność przedmiotów na rzecz sprzedawcy jako zabezpieczenie dla naszej faktury saldo. Obróbki i przetworzenia dokonane przez zamawiającego następują z wykluczeniem nabycia własności według §950 BGB w naszym imieniu. Pozostajemy właścicielami rzeczy, które powstały w ten sposób i które jako towar zastrzeżony służy nam do zabezpieczenia naszych roszczeń. W przypadku dokonanych przeróbek przez zamawiającego, np. połączenia lub zmieszania z innymi nienależącymi do nas towarami obowiązują przepisy §§ 947, 948, BGB z tą konsekwencją, że nasza wspólna własność owych nowych przedmiotów zamienia się w towar zastrzeżony w rozumieniu tych przepisów. Zamawiający ma prawo do odsprzedaży zastrzeżonego towaru jedynie w ramach zwykłych stosunków handlowych. Zamawiający nie jest uprawniony do innego rozporządzania zastrzeżonym towarem, w szczególności do jego zastawiania i przewłaszczania na zabezpieczenie. Dlatego w przypadku odsprzedaży zamawiający odstępuje nam już teraz istniejące roszczenia wobec towaru zastrzeżonego aż do momentu wywiązania się z wszystkich naszych roszczeń, które wynikają z dokonanej przez niego odsprzedaży i z innych wierzytelności, łącznie wszelkich praw ubocznych wobec jego klientów, a także wywodzących się z jakiejkolwiek innej podstawy prawnej (ubezpieczenie, czyn niedozwolony). Do dalszego odstąpienia owego roszczenia zamawiający nie jest upoważniony nawet w przypadku ściągania długów w ramach faktoringu, chyba że jednocześnie zostanie uzasadniony obowiązek faktora (wierzyciela) do świadczenia wzajemnego w wysokości roszczeń dopóki oddziałuje to pośrednio na nas, gdy istnieją jeszcze nasze roszczenia wobec kupującego. Na nasze żądanie zamawiający jest zobowiązany udzielić nam wszelkich informacji i doręczyć nam wszystkich dokumentów, które są potrzebne do wykorzystania naszych praw. W szczególności jest to jednoznaczne z udzieleniem nam informacji o miejscu przechowania towaru, a w przypadku odsprzedaży przedłożenia nam listy dłużników i wyznaczenia jednego z włączonych faktorów. Ponadto zamawiający zobowiązuje się do sporządzenia spisu lub zastosowania innych odpowiednich środków w celu zapewnienia w każdej chwili informacji o tym, które w posiadaniu zamawiającego znajdujące się towary są naszą własnością. W przypadku zawinionego zaniechania zamawiającego wywiązania się z żądań wymienionych w powyższych trzech zdaniach w ciągu 8 dni po wysunięciu naszego żądania, zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 EUR (ok. 2250 PLN), a za każdy dalszy miniony dzień bezowocnego przekroczenia terminu do zapłaty 50 EUR (ok. 225 PLN). Ogólnie kara umowna jest ograniczona do 10% nieuregulowanych roszczeń. W przypadku sprzedaży towaru zastrzeżonego przez zamawiającego po obróbce według ust.2 oraz/lub ust.3 lub wspólnego towaru, następuje cesja wierzytelności z ceny kupna – tak jak przedstawiono w ostatnim akapicie – tylko w wysokości zafakturowanej wartości naszego towaru zastrzeżonego. Zamawiający jest upoważniony i zobowiązany do ściągania odstąpionych wierzytelności. W razie nie wyrównania otwartych rachunków przez zamawiającego w każdej chwili mamy prawo do odwołania polecenia zapłaty, do zawiadomienia odbiorców zamawiającego o cesji, do samowolnego wystąpienia o zwrot należności oraz do przyjęcia zwrotu towaru zastrzeżonego lub do ewentualnego odstąpienia roszczenia o wydanie rzeczy zamawiającego wobec osób trzecich. Wyznaczenie dodatkowego terminu w celu dochodzenia naszych roszczeń lub sądowego nakazu nie jest konieczne. Dochodzenie prawa dot. zastrzeżenia własności nie jest postrzegany jako odstąpienie od umowy. Ponowne objęcie towaru zastrzeżonego w posiadanie przez nas następuje zawsze za zgodą zamawiającego, któryprzyznaje nam lub naszemu pełnomocnikowi prawo do wstępu na teren magazynowania dostarczonych przedmiotów w każdej chwili w celu inspekcji, wydobycia, załadunku itd. Jeżeli wartość dla nas istniejących zabezpieczeń długotrwale przekracza wysokość wszystkich naszych roszczeń o więcej niż 20%, wtedy zwrócimy na żądanie zamawiającego odpowiednie zabezpieczenia według własnego uznania. Wzięcie w zastaw lub konfiskaty towaru zastrzeżonego przez stronę trzecią należy nam bezzwłocznie zgłosić. Powstające w związku z tym koszty interwencji ponosi w każdym razie zamawiający. Jeżeli na podstawie warunków określonych powyżej skorzystamy z zastrzeżenia prawa własności poprzez przyjęcie zwrotów (towarów zastrzeżonych), jesteśmy upoważnieni do bezpośredniej sprzedaży lub do licytacji. Koszty utylizacji wynoszą bez potwierdzenia 10% odzyskanych należności. Jeżeli wykażemy wyższe, a zamawiający niższe koszty, wtedy koszty utylizacji należy ponownie odpowiednio obliczyć. O ile sprzedamy towar, dochody ze sprzedaży – do maksymalnej wysokości uzgodnionej ceny dostawy – po potrąceniu kosztów utylizacji zostaną zapisane w dobro rachunku zamawiającego. Dalej idące prawa do dochodzenia odszkodowania, w szczególności utraconego zysku – pozostają zastrzeżone.
 16. Co do naszych koncepcji, szkiców, narzędzi oraz profili w każdym przypadku uzurpujemy sobie prawo do wyłącznej produkcji. Zastosowanie przez osoby trzecie wymaga naszego pisemnego zezwolenia. Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za to, że produkcja oraz dostawa przedmiotów, które wytworzone zostały zgodnie z jego specyfikacją (techniczną) nie naruszą prawa ochronnego osób trzecich. Tym samym uwalnia nas od wszelkich z tym związanych roszczeń. Formy, wzorce i inne urządzenia pozostają w całości naszą własnością, również w przypadku obliczenia za to kosztów zamawiającemu.
 17. Miejscem wykonania i właściwością miejscową sądu – również dla skarg dotyczących dokumentów, czeków i weksli – jest Bydgoszcz. Obowiązuje wyłącznie prawo polskie. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.4.1980 r. (BGBI. 1989 II S. 588, BGBI. 1990 S. 1699) jest wykluczone.